Clauze și condiții

1.1. Aspectele generale

În sensul prezentelor Clauze și Condiții, următorii termeni vor avea următoarea interpretare:

„Compania”: având în vedere faptul că Grupul Mirus & Lexington („Grupul Mirus & Lexington”) este un grup de societăți controlate de Mirus Holding SA, care include următoarele entități:

 • Mirus Consultanţă Fiscală S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 1, cod poștal 013981
  CIF: RO28785604
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/8224/2011
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”
 • Mirus Consultanţă în Contabilitate S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 5, cod poștal 013981
  CIF: RO32756160
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/1358/2014
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”
 • Mirus Consultanţă în Salarizare S.R.L.
  Adresa:București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 3, cod poștal 013981
  CIF: RO28765810
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/8146/2011
  CAEN: 7830 „Servicii de furnizare și management a forței de muncă”
 • Mirus Employment Services S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 4, cod poștal 013981
  CIF: RO30860651
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/12772/2012
  CAEN: 7820 „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”
 • Lexington House S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 9, cod poștal 013981
  CIF: RO27183155
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/6820/2010
  CAEN: 7430 „Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)”
 • Lexington Corporate Services S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, birou 8, cod poștal 013981
  CIF: RO31121436
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/681/2013
  CAEN: 7430 „Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)”
 • Tax Representation S.R.L.
  Adresa: Bucuresti, 26 Biharia Street, 1st District, etajul 4, birou 2, cod postal 013981
  CIF: RO30328094
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/6973/2012
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”, orice referire la Furnizor va fi interpretată ca referire la oricare dintre entitățile enumerate anterior, fie separat, fie împreună;

„Client”: se referă la orice persoană fizică sau juridică care a desemnat Furnizorul să presteze Servicii (conform definiției termenului din cele ce urmează);

„Părțile”: orice referire atât la Furnizor, cât și la Client;

„Servicii”: include toate sau oricare dintre serviciile și sarcinile prestate de Furnizor în beneficiul Clientului, conform acordului dintre Furnizor și Client și a specificațiilor detaliate din Scrisoarea de angajament”, precum și orice altă activitate ce urmează să fie efectuată de Furnizor în baza unei astfel de Scrisori de angajament și după cum ar putea impune prevederile legale specifice care stau la baza normelor de conduită profesională a Furnizorului;

„Scrisoare de angajament”: acordul încheiat între Furnizor și Client, care are ca obiect Serviciile ce urmează a fi prestate și alte prevederi specifice convenite de Părți;

„Contract”: se referă atât la prezentele Clauze și Condiții Generale, cât și la Scrisoarea de angajament.

1.2. Aplicabilitatea Clauzelor și Condițiilor Generale

Prezentele Clauze și Condiții Generale se vor aplica în cazul tuturor raporturilor juridice dintre Furnizor și Client, inclusiv tuturor ofertelor, propunerilor, sarcinilor curente și oricărui nou contract de servicii încheiat între Client și Furnizor, precum și oricărei lucrări și/sau oricăror Servicii întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de Furnizor sau în numele Furnizorului.

Prezentele Clauze și Condiții Generale se vor aplica și în cazul tuturor raporturilor juridice dintre Furnizor și terți. Prezentele Clauze și Condiții Generale se vor aplica și sarcinilor suplimentare și de monitorizare, în funcție de cele convenite cu Clientul.

Prevederile prezentelor Clauze și Condiții Generale nu au fost concepute numai în beneficiul Furnizorului, a conducerii sale executive, a acționarilor și a angajaților săi, ci și în beneficiul tuturor persoanelor implicate de Furnizor în executarea sarcinii, cum ar fi terții contractați. Foștii membri ai conducerii executive a Furnizorului, foștii asociați și foștii angajați, precum și succesorii acestora pot invoca prezentele Clauze și Condiții Generale.

Pentru ca oricare dintre Clauzele și Condițiile Generale invocate de Client să se aplice Serviciilor și raportului juridic dintre Furnizor și Client, este imperios necesar ca Furnizorul să își exprime acordul explicit, în scris, asupra respectivelor Clauze și Condiții.

Scutirile de la aplicarea prezentelor Clauze și Condiții sau renunțările în legătură cu acestea sunt valabile numai dacă Furnizorul și-a exprimat acordul expres, în scris, în acest sens.

1.3. Contractul

Contractul cu privire la asumarea unei sarcini și prestarea Serviciilor în beneficiul Clientului va intra în vigoare la data la care Furnizorul primește de la Client Scrisoarea de angajament, semnată corespunzător și de Client și de Furnizor.

În cazul în care se ajunge la un acord verbal sau în orice alt mod, sau în cazul în care confirmarea acordului nu a fost semnată și returnată Furnizorului, însă Furnizorul deja a inițiat prestarea Serviciilor, se va considera că respectivul Contract a intrat în vigoare, sub rezerva aplicării prezentelor Clauze și Condiții, de la data la care Furnizorul, la solicitarea Clientului, a început efectiv prestarea Serviciilor.

Furnizorul va accepta și va executa exclusiv toate Serviciile prin persoanele fizice angajate ale Furnizorului cărora le este alocată prestarea corespunzătoare a Serviciilor, precum și prin orice alte terțe părți pe care Furnizorul le angajează, după caz, în vederea executării Serviciilor.

1.4. Informațiile

Clientul va colabora pe deplin cu Furnizorul pe marginea prestării Serviciilor și din propria sa inițiativă și cât de curând posibil, va oferi și va pune la dispoziția Furnizorului toate datele, documentația și/sau informațiile pe care Furnizorul le consideră rezonabil necesare executării corespunzătoare a Serviciilor. Clientul admite că respectivele date, documentații și/sau informații ar trebui puse la dispoziție astfel:

 1. la timp,
 2. în forma și
 3. în modalitatea solicitată de Furnizor.

În plus, Clientul, la prima solicitare din partea Furnizorului, va pune la dispoziția acestuia toate datele, documentele și/sau informațiile care, din punctul de vedere al Furnizorului, sunt necesare în vederea prestării corespunzătoare a Serviciilor; astfel de date și informații ar trebui și ele puse la dispoziție astfel:

 1. la timp,
 2. în forma și
 3. în modalitatea solicitată de Furnizor.

Cu excepția cazului în care există alte convenții explicite în formă scrisă, Clientul garantează corectitudinea, integralitatea, fiabilitatea și legitimitatea tuturor datelor, documentațiilor și/sau informațiilor pe care le pune la dispoziție sau care sunt puse la dispoziție în numele său Furnizorului, chiar și în situația în care aceste date, documentații și/sau informații sunt oferite prin sau provin de la terțe părți.

Întotdeauna, Clientul va informa imediat Furnizorul, în scris, cu privire la orice fapte și/sau circumstanțe care au sau care ar putea avea o anumită relevanță pentru executarea corespunzătoare și la timp a Serviciilor sau care ar putea influența în orice mod executarea Serviciilor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor, fără posibilitatea de a fi tras la răspundere pentru pierderile care ar putea fi generate sau legate de o astfel de suspendare, până la momentul la care Clientul își îndeplinește obligațiile antemenționate.

Costurile și orele suplimentare, precum și orice alte daune provocate Furnizorului ca urmare a nerespectării obligațiilor antemenționate de către Client vor fi acoperite de Client și vor fi pe riscul acestuia, care va fi tras la răspundere pentru oricare dintre aceste incidente/daune.

Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru niciuna dintre pierderile suferite de Client ca urmare a unei omisiuni din partea Clientului și/sau a terților de a informa corespunzător Furnizorul, în timp util, cu privire la faptele, informațiile și/sau împrejurările care pot fi relevante în ceea ce privește prestarea adecvată a Serviciilor și/sau omiterea sau denaturarea unor astfel de fapte, informații și/sau împrejurări.

La solicitarea expresă a Clientului, în formă scrisă, sau în baza unei cerințe legale specifice, Furnizorul va păstra și va arhiva dosarele în modul și pe durata stipulate în cadrul legal aplicabil în materie de arhivare a documentelor, iar la finalul duratei specificate respectivele dosare vor fi distruse. În cazul în care, în timpul perioadei antemenționate, Clientul solicită Furnizorului, în formă scrisă, să returneze documentele originale pe care i le-a pus la dispoziție, Furnizorul va returna corespunzător dosarele respective Clientului. Furnizorul nu va fi tras la răspundere de către Client în ceea ce privește orice nerespectare sau orice respectare necorespunzătoare a prezentei prevederi.

1.5. Executarea Contractului

Serviciile vor fi prestate exclusiv în beneficiul Clientului; terții nu pot beneficia și nici nu vor putea fi considerați titulari ai vreunui drept material izvorât din lucrările și/sau recomandările oferite de Furnizor Clientului.

Clientul va acorda Furnizorului despăgubiri materiale în legătură cu pretențiile terților care susțin că au fost prejudiciați direct sau indirect în urma prestării Serviciilor de către Furnizor în beneficiul Clientului.

Furnizorul va stabili exclusiv modul și persoana/persoanele (în) care vor fi prestate / care va/vor presta Serviciile. În cazul în care Scrisoarea de angajament prevede că una sau anumite persoane vor presta Serviciile, Furnizorul va face eforturi rezonabile pentru a asigura faptul că aceasta/acestea va/vor presta sau va/vor fi implicată/e în prestarea Serviciilor. Cu toate acestea, Furnizorul are dreptul de a înlocui persoanele amintite în Scrisoarea de angajament cu alte persoane care dețin competență similară sau comparabilă.

Pe durata prestării Serviciilor, Furnizorul se va ghida în funcție de interesul Clientului și va respecta toată legislația, reglementările etc. aplicabile, inclusiv normele specifice de conduită profesională stipulate în prevederile legale.

Furnizorul își va da silința să presteze Serviciile cât mai bine, conform competențelor sale. Însă acest lucru nu va fi interpretat ca o obligație a Furnizorului de a genera rezultate specifice și nici nu impune/constituie un termen final pentru prestarea oricăruia dintre Servicii, cu excepția situației în care există prevederi contrare explicite, convenite de Părți în scris. Pe durata executării Serviciilor, Furnizorul va acționa conform uzanțelor preconizate pentru o companie care acționează rezonabil în domeniul său de activitate.

Furnizorul nu este obligat să actualizeze nicio recomandare verbală și/sau scrisă, niciun raport și/sau niciun rezultat aferent Serviciilor, în urma unor evenimente care au loc ulterior predării către Client a versiunii finale a recomandării, raportului sau rezultatului respectiv.

Recomandările, avizele, planificările, prognozele și recomandările oferite de Furnizor ca parte a prestării Serviciilor nu vor fi interpretate sub nicio formă ca garanție privind evenimente sau împrejurări viitoare. Serviciile se vor presta pe baza modului în care Furnizorul înțelege documentele, informațiile, prevederile legale etc. relevante, la momentul la care acestea sunt puse la dispoziție.

Orice informație, sfat, recomandare și/sau alt material puse la dispoziție în baza Contractului sunt destinate exclusiv utilizării interne de către Client, în funcție de scopurile prestării Serviciilor. Clientul se face unic răspunzător pentru toate deciziile de management aferente Serviciilor, pentru utilizarea sau modul de aplicare a Serviciilor și/sau pentru stabilirea nivelului de adecvare a Serviciilor la scopurile activității.

1.6. Contractarea de terți de către Furnizor

Pe durata contractuală, Furnizorul va avea dreptul exclusiv de a contracta terțe persoane, după cum consideră necesar, în vederea prestării corespunzătoare a Serviciilor.

Pe cât posibil, Furnizorul va discuta în avans cu Clientul despre contractarea unor terțe părți. Toate costurile/cheltuielile suportate de respectivii terți vor fi acoperite de Client, chiar dacă apare o schimbare temporară în privința contractării unor terțe părți. Furnizorul nu va fi considerat drept client al respectivilor terți, iar Clientul va fi tratat tot în calitatea de client și în relația cu terții contractați de Furnizor.

În cazul în care unul din terții contractați de Furnizor își limitează răspunderea în legătură cu lucrarea pe care o prestează, Furnizorul va prezuma și, după caz, va stipula că toate Serviciile alocate acestuia includ prerogativa de a accepta o astfel de limitare a răspunderii, atât în nume propriu, cât și în numele Clientului.

Furnizorul va avea dreptul să divulge și să disemineze toate informațiile confidențiale despre Client, de care are cunoștință, oricărei terțe părți contractate în vederea prestării Serviciilor, cu excepția situației în care Clientul a dat o instrucțiune prealabilă, în formă scrisă, conform căreia este necesar să i se ceară de fiecare dată permisiunea înainte de diseminarea unor astfel de informații.

Cu toate acestea, Furnizorul nu poate fi tras la răspundere, sub nicio formă, pentru o acțiune sau o omisiune a terților (contractați) și/sau pentru Serviciile prestate de aceștia.

1.7. Termenele

Termenele vor fi considerate termene limită numai dacă acest lucru este convenit explicit de Părți, în formă scrisă. În cazul în care Clientul are stabilită o anumită dată scadentă pentru o plată (un avans) sau dacă este necesar să furnizeze date, documente și/sau informații esențiale în vederea prestării corespunzătoare a Serviciilor, orice termen stabilit pentru livrarea lucrării și a Serviciilor va începe să curgă de la data la care Furnizorul a primit plata integrală a tuturor sumelor datorate sau, respectiv, la care i s-au pus la dispoziție toate datele și/sau informațiile necesare.

Cu excepția cazului în care Părțile stabilesc de comun acord că executarea Scrisorii de angajament și prestarea Serviciilor sunt permanent imposibile, Clientul nu poate rezilia Contractul pe motiv de nerespectare a termenului până când - ulterior expirării termenului convenit - nu acordă Furnizorului o perioadă de remediere rezonabilă în care acesta să presteze (integral) Serviciile, iar Furnizorul, după expirarea unei astfel de perioade de remediere, nu prestează (integral) Serviciile.

Mai mult, Furnizorul nu va fi tras la răspundere în legătură cu despăgubiri pretinse în legătură cu nerespectarea oricărui termen.

1.8. Confidențialitatea

Față de terți, cu excepția celor implicați în prestarea Serviciilor conform Secțiunii 6 de mai sus, Furnizorul va păstra secretul asupra tuturor informațiilor confidențiale puse la dispoziție de către Client sau în numele acestuia, în vederea îndeplinirii prevederilor contractuale.

Această obligație nu se aplică în cazul în care Furnizorului i se cere să divulge respectivele informații conform legii, prin normă emisă de o autoritate publică sau de supraveghere sub incidența căreia intră Furnizorul, în baza unei obligații profesionale sau a deciziei executorii a unei instanțe.

Obligația descrisă la alineatul anterior nu se aplică în cazul în care informațiile sunt deja publice sau devin publice, prin alte moduri, altfel decât în urma divulgării ilicite.

Furnizorul nu are dreptul să utilizeze informațiile puse la dispoziție de Client în niciun alt scop în afară de cel în care au fost furnizate.

Clientul se angajează să nu distribuie sau să nu divulge terților conținutul Contractului, al rapoartelor, al sfaturilor și/sau al altor declarații sau recomandări scrise sau nescrise ale Furnizorului, pe durata executării prevederilor stipulate în Scrisoarea de angajament. Totuși, această obligație nu se va aplica în cazul în care există o obligație legală de a furniza și divulga respectivele informații.

1.9. Rezilierea anticipată

Scrisoarea de angajament încheiată între Furnizor și Client, care are ca obiect prestarea Serviciilor, va produce efecte pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care se convine explicit altfel, în formă scrisă.

În orice moment, Clientul sau Furnizorul pot rezilia Contractul, cu preaviz de 30 de zile calendaristice, în formă scrisă, acordat celeilalte Părți.

Prin înștiințare scrisă, oricare dintre Părți poate rezilia Contractul în următoarele cazuri:

 1. Înainte de termenul convenit (dacă este cazul), cu acordul Părților, în formă scrisă; sau
 2. Una dintre Părți își încalcă obligațiile contractuale, iar în caz de posibilitate de remediere, Partea în culpă nu remediază încălcarea în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării scrise privind încălcarea; sau
 3. Clientul nu plătește oricare dintre următoarele: prețul Serviciilor prestate, abonamentele, penalizările sau orice alte plăți și cheltuieli impuse de Furnizor prin Contract, în modul stipulat în Contract; sau
 4. În cazul cesionării Contractului, în orice mod, către una sau mai multe persoane, fără acordul prealabil scris al Furnizorului; sau
 5. În cazul în care autoritățile din România sau din străinătate descoperă o faptă ilicită comisă de Client și care ar putea prejudicia imaginea și integritatea Furnizorului sau continuarea ducerii la îndeplinire a Contractului; sau
 6. Una dintre Părți este în procedură de lichidare, lichidare voluntară sau faliment, sau, în opinia rezonabilă a celeilalte Părți, există probabilitatea ca oricare dintre aceste evenimente să se producă;
 7. Oricare dintre Părțile contractuale decide să rezilieze Contractul, în orice moment și acordă preaviz de cel puțin o (1) lună celeilalte Părți (fără invocarea unui motiv).

În cazul oricărui tip de reziliere, Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita plata facturilor aferente Serviciilor prestate până la momentul respectiv, ceea ce va condiționa, sub rezerva aprobării, punerea la dispoziția Clientului a rezultatelor provizorii aferente prestării Serviciilor deja executate.

În cazul în care Clientul decide să rezilieze Contractul, Furnizorul va fi îndreptățit să pretindă despăgubiri pentru orice pierderi plauzibile despre care se poate demonstra că au apărut ca urmare a scăderii nivelului său de utilizare a capacității, precum și pentru orice costuri suplimentare rezonabile pe care Furnizorul le-a suportat ca urmare a rezilierii anticipate a Contractului (spre exemplu, costuri legate de o potențială subcontractare), exceptând situațiile în care faptele și împrejurările dovedesc că respectiva reziliere poate fi imputabilă Furnizorului.

În cazul în care Furnizorul reziliază (anticipat) Contractul, Clientul va fi îndreptățit să beneficieze de cooperarea Furnizorului în ceea ce privește transferul activității către terți, exceptând situațiile în care faptele și împrejurările dovedesc că respectiva reziliere poate fi imputabilă Clientului. În cazul în care transferul activității generează Furnizorului costuri suplimentare, acestea vor fi facturate Clientului.

1.10. Drepturile de proprietate intelectuală

Furnizorul își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile de proprietate intelectuală pe care Furnizorul le dobândește sau utilizează în derularea Contractului sau care derivă din respectiva derulare, inclusiv recomandările, metodele de lucru, contractele (inclusiv versiunile intermediare), sistemele, proiectările de sistem și programele software vor aparține Furnizorului, atât timp cât nu sunt cedate terților.

Cu excepția situației în care Furnizorul și-a exprimat explicit consimțământul în scris, Clientul nu va avea dreptul să copieze, să divulge și/sau să exploateze produsele care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului sau să le înregistreze pe suporturi de date, cu sau fără implicarea unor terți.

Cu excepția situației în care Furnizorul și-a exprimat explicit consimțământul în scris, Clientului nu i se va permite să divulge conținutul oricăror sfaturi, avize și/sau al altor declarații scrise sau nescrise ale Furnizorului, sau să le pună, sub orice altă formă, la dispoziția terților, exceptând cazurile în care Clientul procedează astfel ca urmare directă a îndeplinirii prevederilor contractuale, sau în vederea obținerii unui punct de vedere de specialitate cu privire la lucrarea Furnizorului, sau pe fondul unei obligații profesionale sau legale de divulgare, sau dacă acționează în interes propriu în demersuri legale de natură disciplinară, civilă, arbitrală, administrativă sau penală.

1.11. Protecția datelor

Clientul răspunde de respectarea strictă a legislației și reglementărilor aplicabile care vizează protecția datelor cu caracter personal; se includ și informațiile cu caracter personal despre angajații, clienții și/sau terții contractați de Client, care sunt puse la dispoziția Furnizorului, chiar dacă astfel de informații cu caracter personal provin de la terți sau dacă terții au primit instrucțiuni din partea Clientului să le disemineze.

În contextul executării prevederilor contractuale sau al asigurării conformității cu obligațiile statutare care îi revin, Furnizorul poate prelucra informațiile cu caracter personal ale Clientului și/sau ale persoanelor asociate sau care lucrează cu/pentru Client, în baza consimțământului expres al acestuia din urmă, acordat prin acceptarea prezentelor Clauze și Condiții Generale.

Furnizorul poate prelucra informațiile cu caracter personal în vederea optimizării prestării de servicii către Client și a asigurării capacității de a aborda Clientul și/sau persoanele care lucrează cu/pentru Client, pentru a oferi informațiile și serviciile provenite de la Furnizor și de la terți.

Când prelucrează informațiile cu caracter personal pe fondul activităților antemenționate, Furnizorul va acționa întotdeauna conform legislației și a reglementărilor aplicabile, în materie de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal, care prevalează.

1.12. Onorariile

Cu excepția cazului în care există alte convenții în formă scrisă, Furnizorul va percepe Clientului fie un onorariu fix pentru servicii, fie un onorariu calculat pe baza numărului de ore lucrate înmulțit cu tariful orar; Furnizorul va stabili și revizui periodic tariful orar.

În cazul onorariilor fixe sau oferite în urma solicitării unei cotații, toate lucrările și Serviciile suplimentare (neprevăzute) se vor factura separat. Furnizorul poate revizui periodic tariful orar, fără preaviz; tariful se revizuiește cel puțin o dată pe an. Revizuirea se bazează pe nivelul de experiență mai ridicat al angajaților Furnizorului, pe timpul petrecut efectiv de angajații Furnizorului soluționând aspectele supuse atenției lor de Client, pe indicele prețurilor pentru prestarea activităților comerciale, etc. Ulterior unei astfel de revizuiri, Furnizorul va transmite corespunzător Clientului o înștiințare scrisă, în care va descrie în detaliu tarifele revizuite; respectiva înștiințare va fi în scop informativ și sub nicio formă nu va fi interpretată ca fiind o solicitare a aprobării Clientului în acest sens.

În plus, Părțile pot iniția negocieri ale prețurilor, ulterior primirii înștiințării scrise.

În situația amânării sau anulării unei sarcini, orele deja lucrate sau costurile deja suportate vor fi facturate Clientului.

Se vor factura și costurile ocazionate de repetarea unei lucrări din cauza întârzierilor sau a faptului că respectivul Client nu a pus la dispoziția Furnizorului datele, documentația și/sau informațiile necesare la timp.

În plus, Furnizorul va factura Clientului orice costuri suportate în contul prestării Serviciilor.

Sumele nu includ TVA și, în principiu, Furnizorul va factura lunar, în tranșe, toate lucrările întreprinse și toate costurile suportate pe durata unei luni.

Termenul scadent pentru plata facturilor este de 14 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care Clientul nu plătește în termenul menționat, va fi considerat, în drept, în culpă pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată, nefiind necesară o punere în întârziere în acest sens. Mai mult, în cazul în care o factură va rămâne neplătită timp de mai bine de 30 de zile calendaristice de la data scadentă, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor. Cu toate acestea, Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune care ar putea apărea ca și consecință a respectivei suspendări a prestării Serviciilor și/sau a îndeplinirii obligațiilor.

Clientul nu va avea dreptul la niciun fel de reducere, rabat, amânare la plată sau compensație. Depunerea unei contestații cu privire la suma facturată nu va genera nicio amânare a obligației de plată. În cazul în care plata unei facturi nu se efectuează în perioada de plată antemenționată, Clientului i se va percepe dobândă, lunar, în cuantum de 2% din valoarea facturată, la care se adaugă costurile de încasare. La rata dobânzii antemenționate se pot adăuga penalizări de întârziere la plată, conform prevederilor legale din România, la ratele stabilite de Banca Națională a României. În plus, cuantumul penalizărilor/dobânzii percepute de Furnizor poate depăși suma totală pentru Serviciile prestate și facturate.

În situația în care se primește o sarcină de lucru de la doi sau mai mulți Clienți sau se întreprinde o sarcină de lucru în beneficiul a doi sau mai mulți Clienți, respectivii Clienți vor răspunde solidar pentru plata facturii.

1.13. Reclamațiile

Toate reclamațiile care vizează lucrările întreprinse sau sumele facturate se vor depune în formă scrisă, la Furnizor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii documentelor sau informațiilor care fac obiectul reclamației Clientului, sau, în cazul în care Clientul poate dovedi, în mod rezonabil, că nu a putut identifica eroarea mai devreme, în termen de 30 de zile calendaristice de la identificarea erorii.

Depunerea unei reclamații nu va atrage o amânare a obligației de plată a Clientului.

În cazul unei reclamații întemeiate, Furnizorul poate alege între revizuirea onorariului facturat, îmbunătățirea sau repetarea lucrării respective cu titlu gratuit sau anularea (respectiv suspendarea) prestării Serviciilor, integral sau parțial, în schimbul restituirii unei sume proporționale din onorariile deja plătite de Client.

1.14. Limitarea răspunderii. Despăgubirile

Furnizorul va presta Serviciile cât mai bine, conform competențelor sale, cu grija care este de așteptat din partea unui practician profesionist.

Furnizorul se va face răspunzător față de Client numai pentru defectele de execuție aferente unei sarcini de lucru și pentru prestarea Serviciilor, atât timp cât astfel de defecte rezultă din faptul că sarcina respectivă nu a fost tratată cu un nivel suficient de meticulozitate și profesionism, așa cum se obișnuiește în general, în practică, pentru executarea unor sarcini de lucru sau prestarea unor servicii similare.

Răspunderea Furnizorului și a angajaților săi pentru erori profesionale, indiferent de temeiul legal invocat, va fi limitată la totalul plătit în baza asigurării de răspundere civilă profesională a Furnizorului în speța respectivă.

Furnizorul a încheiat o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de până la 40.000,00 EUR. La solicitarea expresă a Clientului, această sumă poate fi majorată. Răspunderea Furnizorului și a angajaților săi pentru daunele provocate persoanelor sau proprietăților va fi permanent limitată la totalul plătit în baza asigurării de răspundere civilă generală a Furnizorului în speța respectivă.

În cazul în care, din orice motiv, nu se face nicio plată în baza poliței de asigurare antemenționate, iar Furnizorul sau unul dintre angajații săi poate fi totuși obligat la plata de despăgubiri, răspunderea pecuniară va fi limitată la o sumă maximă echivalentă a dublului sumei plătite de Client Furnizorului pentru sarcina de lucru respectivă și/sau pentru Servicii în anul calendaristic respectiv, până la concurența sumei de 40.000,00 Euro.

În ceea ce privește răspunderea Furnizorului, se vor aplica și prevederile legale de reglementare a domeniului specific în care sunt încadrate Serviciile prestate.

Toate drepturile, pretențiile și orice alte prerogative ale Clientului, de orice natură, în legătură cu Furnizorul și privind prestarea Serviciilor de către Furnizor se vor prescrie, în toate situațiile, în termen de un (1) an de la data la care Clientul ia cunoștință sau la data rezonabilă la care este de așteptat din partea Clientului să ia cunoștință de existența respectivelor drepturi și prerogative. În toate situațiile, drepturile și prerogativele antemenționate se vor prescrie în termen de doi (2) ani de la data la care Furnizorul a efectuat lucrarea.

Fără a aduce atingere aspectelor antemenționate, Clientul este obligat să ia măsuri pentru reducerea oricăror daune. Mai mult, Clientul va despăgubi Furnizorul cu privire la toate pretențiile terților care vizează sau care au legătură cu Serviciile prestate sau care urmează să fie prestate în beneficiul Clientului, cu excepția situației în care Clientul reușește să demonstreze că respectivele pretenții nu au la bază acțiuni sau omisiuni pentru care se face răspunzător. Despăgubirea va include toate pierderile suferite și costurile suportate de Furnizor în legătură cu o astfel de pretenție, inclusiv cheltuielile de judecată.

1.15. Comunicarea electronică

În cazul în care Furnizorul și Clientul utilizează mijloace electronice (cum ar fi e-mailul) pentru a comunica, ambii sunt conștienți de riscurile asociate, cum ar distorsionarea, întârzierile și virușii. Prin urmare, Furnizorul și Clientul își vor asuma răspunderea pentru securitatea comunicării lor electronice, pe cât posibil, într-o măsură rezonabilă. Furnizorul și Clientul nu se vor face răspunzători unul față de celălalt pentru daunele cauzate de utilizarea comunicării prin e-mail.

1.16. Posibilitatea de a alege între diferite legi alternative și jurisdicții

Prezentele Clauze și Condiții au fost întocmite în limbile română și engleză. În situația unei neconcordanțe între varianta de text în limba engleză și cea în limba română a prezentelor Clauze și Condiții, textul în limba engleză prevalează și este opozabil Părților.

Raportul juridic dintre Furnizor și Client intră sub incidența normelor de drept român. Toate litigiile care pot apărea între Furnizor și Client se vor soluționa pe cale amiabilă; în situația în care nu se ajunge la o soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția litigiului, acesta va fi înaintat instanțelor competente din zona în care își are sediul Furnizorul. Părțile convin că prezentului document i se aplică normele legislative din România.

1.17. Dispoziții generale

Prezentele Clauze și Condiții Generale, împreună cu Scrisoarea de angajament reprezintă acordul integral între Furnizor și Client în ceea ce privește Serviciile și alte aspecte conexe și prevalează asupra tuturor acordurilor, înțelegerilor și declarațiilor anterioare încheiate în acest scop.

Prezentele Clauze și Condiții Generale reglementează raporturile dintre Furnizor și Client, iar Clientul declară expres că acestea pot fi utilizate în instanță, ca parte integrantă a Contractului încheiat între Părți.

Clientul își exprimă acordul cu privire la faptul că Furnizorul poate desfășura activitate și în beneficiul altor clienți, inclusiv cei care reprezintă concurența.

Niciuna dintre Părți nu are dreptul de a ceda drepturile, obligațiile sau pretențiile care îi revin prin prezentul Contract, fără consimțământul prealabil, exprimat explicit în formă scrisă, al celeilalte Părți.

În cazul în care se stabilește că oricare dintre prevederile Contractului este ilegală, lovită de nulitate sau neexecutorie din orice alt motiv, celelalte prevederi rămân pe deplin valabile și continuă să producă efecte.

Furnizorul revizuiește periodic prezentele Clauze și Condiții Generale; prin urmare, se recomandă Clientului să consulte periodic conținutul acestora.

Puteți consulta prezentele Clauze și Condiții Generale pe website-urile Grupului nostru: www.mirus-group.eu www.taxrep.ro www.lexington.ro și www.lexcs.ro.